Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świnoujściu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań IW PIW Świnoujście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Dembiński, swinoujscie.miw@wetgiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 321 70 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

· użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

· w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,

· dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,

· zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

· Siedziba Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świnoujściu znajduje się w jednym, jednokondygnacyjnym budynku. Po całym budynku można się swobodnie przemieszczać, bez barier architektonicznych.

· Do wejścia można się dostać wprost z poziomu terenu.

· Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie korytarza, zaraz po wejściu do budynku. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

· Przed budynkiem, nie wyznaczono dedykowanego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, gdyż ilość przestrzeni, w której można pozostawić auto, jest na tyle duża, że nie wymaga wydzielania takiego obszaru.

· Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

· W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

· Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

· W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

· W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 91 321 70 86 lub pisać na adres swinoujscie.miw@wetgiw.gov.pl 

 

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świnoujściu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stalka Bozena
(2020-10-05 10:41:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Stalka Bozena
(2020-10-05 10:42:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki